شرایط و قوانین دیدی هست

  1. انتشار محتواهای رایگان سایت با درج «دیدی هست» به عنوان منبع منعی ندارد.
  2. انتشار کلیه محصولات غیر رایگان شامل محتواهای مبلغ ثابت،اشتراک دوره‌ای و رایگان شده در شرایط خاص ممنوع است و هر نوع انتشار بدون مجوز از «دیدی هست» مصداق سرقت و تضییع حقوق دیگران را دارد و «دیدی هست» حق پیگیری قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.